Derneğimiz

click for English...  İngiltere BayrağıİNTEGRATİF TIP DERNEĞİ


Derneğin Amacı *

Dernek, alternatif ve tamamlayıcı tıp ile kanıta dayalı tıp uygulamalarını bütüncül olarak değerlendiren ve integratif (bütünleştirici/bütüncül) tıp olarak tanımlanan yöntem ve uygulamalar ile ilgili eğitim, araştırma ve danışmanlık faaliyetlerinin geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur.

* (Dernek Kuruluş Bildirimi)

 

 

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri**

1- Alternatif ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının kanıta dayalı tıp uygulamaları ile birlikte kullanıldığı faaliyetlerinin bilimsel gelişmeler ışığında etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,   

2- Bütüncül tıp sisteminin içinde yer alan alternatif ve tamamlayıcı tedaviler ile ilgili olan ve/veya kanıta dayalı tedaviler ile birlikte kullanılan yöntemlerle ilgili okul, kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, bu faaliyetlerde devlet kurumları, üniversiteler ve özel sektör ile işbirliği yapmak,

3- İntegratif tıp ile ilgili bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçlar doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,

4-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

5-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek, 

6-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

7-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

8-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

9-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,

10-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

11-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

12-Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

13-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

16-Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak

** (Dernek Tüzüğü)